top of page
Team Meeting
Školení obsluhy tlakových nádob

Školení obsluhy tlakových nádob dle ČSN 69 0012. Toto školení se zabývá bezpečnou práci pro obsluhu tlakových nádob. Jak obsluhovat, jak udržovat výstroj nádoby v pořádku. Z důvodu, že tlakové zařízení jsou vyhrazená zřízení je toto školení nutně opakovat po třech letech.


Školení je možné složit s těchto okruhů:

 • Teoretické znalosti z oboru tlakových zařízení

 • Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony, vládní, nařízení, vyhlášky tykající se elektrických zařízení. (v platných změnách)

 • Obsluha a práce na tlakových nádobách

 • Předpisy pro tlakové nádoby

 • Předpisy pro revize elektrických zařízení a zásady první pomoci při úrazech

Školení vyhlášky 50/78 Sb.
 • Nabízím kompletní školení vyhlášky na slaboproud v rozsahu paragrafu §4 až §8.

 • Z důvodu, že elektrické zařízení jsou vyhrazená zařízení je toto školení nutně opakovat po třech letech. Školení je určeno pro elektrotechniky do 1000 V střídavého proudu a po 1500 V pro stejnosměrná zařízení.

Školení pro §6
 • Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy.

Školení pro §7
 • Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v § 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru4) alespoň čtyři týdny před jejich konáním.

Školení pro §8
 • Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci §8 nebo v § 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie,5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.

Školení je možné složit s těchto okruhů:
 • 1/ Teoretické znalosti z oboru elektrických zařízení

 • 2/ Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony, vládní, nařízení, vyhlášky tykající se elektrických zařízení. ( v platných změnách)

 • 3/ Ochrana před nebezpečným dotykem dotykovým napětí u zařízení do 1000 V

 • 4/ Obsluha a práce na elektrických zařízení

 • 5/ Předpisy pro elektrické zařízení do 1000 V

 • 8/ Elektrické rozvaděče, přístroje, pracovní stroje a další druhy elektrických zařízení

 • 9/ Předpisy pro elektronické zařízení v divadlech a kinech

 • 10/ Předpisy pro ochranu bleskem

 • 11/ Předpisy pro revize elektrických zařízení a zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem

bottom of page